Jednou z kľúčových úloh projektu STEP je upozorniť na problém energetickej chudoby a zapájať relevantné inštitúcie a stakeholderov do procesu jej odstraňovania. Nasledujúce príklady zo Slovenska naznačujú niekoľko úspechov v tejto oblasti.

Aj na základe aktivít a výsledkov odborného online workshopu, ktorý v rámci projektu STEP pre Úrad sieťových odvetví, ÚRSO) realizovala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.),  sa energetický regulátor stal koordinátorom národnej diskusie o možných riešeniach problémov energetickej chudoby na Slovensku.

Pod záštitou ÚRSO vznikla tiež pracovná skupina, kde zástupcovia spotrebiteľských organizácií na pravidelných stretnutiach zdieľajú názory z praxe a svoje odporúčania s regulátorom.

Táto spolupráca s ÚRSO viedla tiež k vytvoreniu online energetického ombudsmana. Hlavným cieľom jeho vzniku je, aby podnety spotrebiteľov boli vďaka spolupráci štátnej inštitúcie a spotrebiteľských organizácií riešené rýchlejšie a efektívnejšie. 

S.O.S. ďalšie online workshopy o energetickej chudobe, energetickom poradenstve pre zraniteľné domácnosti a dostupnej sociálnej a štátnej pomoci realizovalo aj pre sieť manažérov kvality ovzdušia projektu Ministerstva životného prostredia SR Life IP. V novom roku bude nasledovať ďalší workshop, zameraný na potreby a možnosti samospráv, realizovaný v spolupráci s Úniou miest Slovenska. Súčasťou týchto vzdelávacích podujatí je aj prezentácia výsledkov dvoch štúdií o energetickej chudobe, ktoré realizoval Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

S.O.S. sa snaží oslovovať aj ďalších dôležitejších aktérov z radov štátnych inštitúcií ako je Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská agentúra životného prostredia či Slovenská inovačná a energetická agentúra, vyššie územné celky či samosprávy. V oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti mapuje tiež iniciatívy jednotlivých dodávateľov energií.

Okrem inštitúcií a dodávateľov S.O.S. aktívne spolupracuje aj s mimovládnymi organizáciami, ktorých cieľom je najmä zlepšovanie kvality ovzdušia a politík na dosiahnutie cieľov s tým spojených, ktoré sú združené v Slovenskej klimatickej koalícii.

Priamo pre skupiny zraniteľných spotrebiteľov organizuje školenia v rôznych regiónoch Slovenska. Doteraz sa spolu 18 vzdelávacích besied uskutočnilo v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku, Ligou proti rakovine, Žirana, Poprad, Slovenskou knižnicou nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, starostami obcí združených v Mikroregióne Koromľa a rómskymi asistentami zo Šariša a Keceroviec. Práve z radov týchto organizácií sú aj novo vyškolení energetickí poradcovia, ktorí paralelne realizujú prieskum o energetickej chudobe v rôznych komunitách zraniteľných spotrebiteľov na celom Slovensku.

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics