Slovenskí spotrebitelia v súčasnosti čelia mnohým výzvam na trhu s energiami. Rastúce ceny elektriny a plynu majú, samozrejme, neúmerný dopad najmä na chudobnejšie domácnosti. Zmluvy a zmluvné podmienky sú komplikované a nevýhodné, často obsahujú nekalé podmienky a spotrebitelia nevedomky súhlasia s nákupom rôznych tovarov a služieb (balíky ponúk), ktoré nechceli. Dodávatelia elektriny a plynu stále využívajú podomový predaj na uzatváranie nových zmlúv a neskôr spotrebiteľom upierajú právo odstúpiť od takejto zmluvy v zákonnej lehote 14 dní. Výber dodávateľov energií je navyše na Slovensku obmedzený.

V reakcii na tieto problémy bol koncom roka slovenským energetickým regulátorom – Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) – zriadený nový energetický ombudsman. Jeho hlavnou úlohou bude pomáhať spotrebiteľom pri riešení ich problémov s dodávkou, distribúciou a zmluvami o dodávke energie.

ÚRSO ombudsman funguje ako virtuálna platforma, ktorej cieľom je rýchlo a efektívne pomôcť spotrebiteľom prepojením poznatkov odborníkov úradu s praktickými skúsenosťami spotrebiteľských organizácií, ktoré v tejto oblasti na Slovensku dlhodobo pôsobia. Spotrebitelia môžu podať svoj podnet energetickému ombudsmanovi prostredníctvom webovej stránky ÚRSO.

„Zriadenie platformy Energetického ombudsmana je výsledkom snahy štátneho energetického regulátora o vytvorenie efektívneho systému riešenia spotrebiteľských sporov na trhu s energiami, ktorá vznikla na základe spolupráce so slovenskou spotrebiteľskou organizáciou a partnerom STEP Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.).

Následne vznikla aj Platforma ochrany spotrebiteľov, ktorá združuje aj iné spotrebiteľské organizácie, ktoré pôsobia v oblasti ochrany spotrebiteľov na trhu s energiami, vrátane tej našej,“ uviedla Petra Čakovská, viceprezidentka a energetická expertka S.O.S.

Novozriadený energetický ombudsman umožní štátnemu regulátorovi rýchlo a efektívne riešiť najpálčivejšie problémy a otázky spotrebiteľov a bude im poskytovať aj ďalšiu pomoc vo forme odporúčaní a rád. Predseda ÚRSO Andrej Juris na túto tému uviedol: „Ako virtuálny ombudsman môžeme využívať nielen znalosti odborníkov z nášho úradu, ale aj externých odborníkov zo spotrebiteľských združení, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú, aby sme boli pri riešení spotrebiteľských podnetov rýchlejší a efektívnejší.“

Ombudsman poskytuje aj rady a návody, ako má zákazník pripraviť svoje podanie z hľadiska obsahu a formy, ak nie je spokojný s riešením sťažnosti zo strany dodávateľa energií. Pomôže tiež pri príprave podania, informuje zákazníka o tom, čo môže požadovať, aký výsledok môže očakávať, a v prípade potreby mu poradí, na koho sa má obrátiť v prípade eskalácie sporu.

Ambíciou energetického ombudsmana je stať sa kontaktým bodom, na ktoré sa spotrebiteľ obráti v prípade problému s energiami, s ktorým si nevie poradiť sám. Energetický ombudsman chce slovenským spotrebiteľom uľahčiť a urýchliť riešenie ich problémov tým, že posudi či regulovaný subjekt neporušil práva zákazníkov v súlade s platnou energetickou legislatívou. Ak k takémuto porušeniu došlo, štátny regulátor sa obráti priamo na dodávateľov energií, aby jeho sťažnosť čo najskôr vyriešili.

Kontakt

Máte otázku? Chcete sa zapojiť? Nenašli ste, čo vás zaujíma? Zistite, na koho sa môžete obrátiť.

Kontakt

Zostaňte v kontakte

Ak chcete dostávať novinky o projekte, prosím, zaregistrujte sa. Nikdy vás nebudeme bombardovať informáciami a rešpektujeme vaše súkromie.

European Flag

Projekt STEP financuje výskumný a inovačný program Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 847080.

Vytvorené Exelmans Graphics