Обучителни материали

Тук ще публикуваме  материалите разработени по време на проекта ! Очаквайте ги!

Тази страница ще включва онлайн модули за обучение на всички езици на проекта, така че организациите, работещи пряко със засегнатите потребители в тези страни, и които имат опит в  консултирането по различни въпроси, както финансови, така и здравни, да имат достъп до обучения по въпросите на енергийната бедност.

Man providing training on whiteboard.

Тези обучителни модули ще обхващат:

 • основни знания за енергийния сектор
 • основни знания за социалната система и бедността
 • подходи как да се идентифицират потребителите, страдащи от енергийната бедност
 • начини за пренасочаване към енергийни съветници – част от STEP
 • национални и местни механизми, предлагащи възможности за подкрепа на потребителите
 • как енергийните договори влияят на потребителите, страдащи от енергийна бедност (тарифи, смяна на доставчици, прозрачни сметки)
 • потребителски права

Публикации

Публикациите ще включват:

 • Въпросник, който потребителската организация или служителят работещ пряко със засегнатите от енергийна бедност, попълва въз основа на отзивите на потребителите за действията, които са предприели, за да спестят енергия
 • Модел за оценка на количеството икономия на енергия, което потребителите ще постигнат чрез прилагане на мерки за енергоспестяване
 • Доклади за въздействието при контакта с потребителите
 • Доклад “Фокусиране към енергийно бедните потребители“, който включва индикатори, определящи енергийната бедност, обобщение на наличните схеми за подкрепа във всяка страна партньор и най-добрите практики в страните, част от проекта
 • Споразумения за партньорство, сключени във всяка страна между  организации, работещи пряко със засегнатите от проблема и потребителски организации, предоставящи енергийни съвети
 • Оценка на разпоредбите за борбата с енергийна бедност част от законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, наскоро приет на равнището на Европейския съюз
Series of publications.

! ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ !

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

Регистрирайте се за новини

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics