Ако директивата бъде приета, България ще трябва да преустанови субсидирането за отопление с изкопаеми горива до 2027г.

Кое налага ново законодателство?

На 15.12.2021г. Европейската комисия публикува проект на Директива за енергийния клас на сградите. Проектът на директивата е част от пакета с мерки във вече познатата Зелена сделка „Fit for 55”. Крайната цел на новото законодателство е свеждането на вредните емисии, отделяни от сградния фонд във всяка европейска страна до нула. Срокът това да се случи е 2050г.

Към момента 40% от общо използваната енергия в Европейския съюз се пада на сградите. 36% от емисиите на парникови газове, свързани с използването на енергия, също се причиняват от сградите, а 80% от енергията, която се използва от домакинствата в ЕС е за отопление, охлаждане и битова топла вода.

Всичко това налага реновиране на сградите (най-честно става въпрос за саниране), което да повиши енергийната им ефективност, което ще доведе до редуциране на използваните изкопаеми горива. ЕС предвижда, че мерките ще спомогнат за откриването на нови работни места и за понижаване на сметките за използвана енергия.

Задачи пред държавите-членки

Всяка от държавите членки следва да изготви собствена национална програма за реновиране на жилищните и нежилищните частни и публични сгради. Плановете трябва да съдържат и пътни карти за поетапното премахване на изкопаемите горива при отоплението и охлаждането.
За незамърсяващи сгради ще бъдат смятани тези, които имат висока енергийна ефективност, а ако все пак има нужда от използване на енергия, тя трябва да бъде осигурявана от възобновяеми енергийни източници.

Енергийния сертификат – задължение и/или панацея

Според проектодирективата, не по-късно от 31 декември 2025г., всички сгради трябва да имат цифров сертификат, който удостоверява енергийна им ефективност. Проектодирективата въвежда 7-степенна скала за оценяване на енергийната ефективност, като за целта се използват буквите от A до G. A – сграда е тази, която не отделя никакви вредни емисии; G оценка се дава на 15% от най-замърсяващите сгради в страната в момента на въвеждане на скалата.

Отделните държави членки решават сами как да разпределят оставащите оценки, както и да създадат национални механизми за гарантиране качеството, надеждността и финансовата достъпност на сертификатите. Те следва да бъдат издавани от независими експерти след пряка инспекция на сградата по предварително зададени параметри. При еднотипните жилища, в големи сгради, няма да се налага обхождането на всеки апартамент, а ще се издават общи сертификати.
Нещо повече, енергийните сертификати се предвижда да бъдат задължителни и при продажбата или отдаването под наем на имот и ще служат като документ за енергийна класификация.

Срокове за въвеждане на енергийните сертификати

Проектодирективата предвижда не по-късно от 2027г. нежилищните сгради, които са с категория G, да бъдат подобрени поне до категория F, а след това и до категория E, до 2030г. Същото правило се отнася и за жилищните сгради, само че с различни срокове – до 2030г. привеждане в категория F и до 2033г. в категория E.

Държавите членки ще могат да освободят от изпълнение на мерките определени сгради: такива, в които се изпълняват религиозни ритуали; временно съществуващи сгради (до 2 години); промишлени обекти, работилници и нежилищни селскостопански сгради с минимално потребление на енергия; жилищни сгради, които се използват по-малко от четири месеца в годината или такива, които се използват за определен период ежегодно, но не произвеждат повече от 25% от енергията, която биха произвели, ако се използваха целогодишно; самостоятелни сгради с използваема площ не повече от 50кв.м.

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics