Енергийните общности или енергийни кооперативи са инициативи, в които граждани се сдружават и съвместно инвестират в производството на електричество и/ или топлинна енергия от възобновяеми източници. Това може да бъде фотоволтаична, вятърна централа или такава, която преработва биомаса. Членовете на енергийната общност ползват произведената енергия за собствени нужди или си разделят печалба, когато тя бъде продадена на трети лица.

Енергийните общности са непознати за българското население все още. До момента в страната не е осъществена такава инициатива, както и не е уредена в българското законодателство. До края на 2021 г. ще бъде въведена Директива 2018/2001, част от пакета „Чиста енергия за всички европейци”, чиято основна цел е да мобилизира гражданския ресурс в децентрализираното производство на чиста енергия. С това се очаква да бъде създадена и нужната регулаторна рамка, както и стимули за изграждането на обединения между домакинствата и малки бизнеси с цел по-разпространено производство и потребление на възобновяема енергия. В същото време Община Бургас вече развива планове и генерира опит, който може да се използва и в други местни общности.

През декември 2020 г. Община Бургас обявява своите планове за повишаване на дела на електроенергията от ВЕИ и биогорива до 32% в следващите 10 години. Този напредък не би бил осъществим без активното участие на гражданите, поради което започналата дискусия търси отговор при какви условия те биха се включили в различни модели за увеличаване на броя на „соларните покриви“ и какво мислят за тях. Обсъдени са четири модела за оползотворяване на ВЕИ от домакинствата:

  • участие в съвместното изграждане на фотоволтаични покривни централи за многофамилни сгради.
  • участие в изграждане на термосоларни системи за топла вода по програма за енергийна ефективност.
  • отдаване на покривните пространства под наем на фирми, които да монтират фотоволтаични централи за техни инвестиционни цели.
  • създаване на енергийни общности за подпомагане на енергийно бедни в общината по подобие на инициативата „Соларизирай Гърция“.

Какви изводи се налагат от дискусията?

  • Гражданите разчитат на съдействието на общината за актуална информация как биха могли да се възползват от възобновяемите ресурси за производство на енергия/ топла вода. Полезна би била информационна платформа, която да дава информация относно финансовите аспекти, административни процедури, технически особености и т.н.
  • Опитът, придобит в община Бургас при изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност, е ценен и може да се ползва и на други места. Например, програмата е помогнала на живущите в един вход домакинства да се сдружат и да работят заедно за постигането на обща цел. В последствие, това им е дало увереност да се включат и в други инициативи на общината. Положително оценена от участниците в програмата е помощта, която са получили от районните кметства при подготовката им и те се съгласяват, че изграждането на соларни покриви за производство на енергия или топла вода е редно да бъде заложено в следващите вълни на програмата.
  • Въпреки, че националната програма за енергийната ефективност се е оказала сплотяваща за едни групи граждани, тя е очертала и разделителна линия между големите многофамилни жилищни блокове и по-малките многофамилни сгради, които не са отговаряли на критериите, за да се възползват от нея. Отправи се критика, че подобни програми са замислени да дават решения на централизиран принцип, без да са предложени алтернативни формати, от които да се възползват различни групи граждани според енергийните си нужди.
  • Участниците в дискусията споделят мнението, че изискването за самоучастие в комбинация с преференциални финансови условия като безлихвени/ нисколихвени кредити и гратисен период за изплащане, ще генерират много повече финансови средства, които ще позволят да се постигнат оптимални резултати по отношение на енергийната ефективност и намаляване на сметките на гражданите за комунални услуги. Не е правилен подходът да се убеждават домакинствата да се включат в програма за енергийна ефективност, само защото от тях не се очаква да заплатят нищо за подобренията, от които ще могат да се възползват.

Стимули за самоучастието

Финансовите инструменти и стимули за самоучастие или за обща инвестиция в соларни/фотоволтаични системи трябва да бъдат замислени така, че от тях да се възползват гражданските дружества, които поради правно-организационния си статут не се считат за надеждни кредитополучатели. За постигане на по-висока обществена приемливост на технологиите, гражданите трябва да са наясно с материалния стимул.

Ефектите от мерките за енергийна ефективност или изграждането на инсталации за ВЕИ трябва да се обсъждат с обществеността с конкретни и реалистични прогнози относно очакваните ефекти. В тази връзка, участниците подчертават, че въпреки, че резултатът от санирането на сградите е осезаем за техните жители, е в интерес на цялата местна общност да се изнесат публично данни каква енергия и финансов ресурс е спестен след прилагането на мерките за енергийна ефективност.

Нужни са законодателни промени, за да станат възможни бизнес модели, при които покривите на големите блокове да могат да бъдат отдавани под наем на фирми, които да изграждат фотоволтаични електроцентрали на тях. По този начин живущите ще могат да се възползват от допълнителен доход, средства за ремонт на покрива и поддръжка на сградата, като осигуряват площ за оползотворяване на слънчевия ресурс. Технически и нормативни решения трябва да бъдат намерени за директна доставка на произведената на място електрическа енергия до отделни домакинства за да може тя да се използва за подпомагане на енергийно бедни групи.

Контакти

Имате въпрос? Искате  да се включите? Не намирате това, което търсите? Ето с кого можете да се свържете.

КОНТАКТ

Останете с нас

Ако искате да получавате новини за проекта, регистрирайте се. Няма да Ви засипваме с информация и ще уважаваме Вашата поверителност.

European Flag

Проектът STEP е финансиран от програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847080.

Дизайн от Exelmans Graphics